Du skal logge ind for at skrive en note
Adskillelse af tid og rum

Hvor det traditionelle samfund var præget af samtidighed i tid og rum, er aktiviteter i dag i højere grad adskilt i tid og rum.

Massemedierne muliggør i dag, at kommunikation kan foregå fra den ene ende af jordkloden, og eksempelvis e-mails muliggør, at samtaler kan foregå forskudt i tid.

Afgift

En skat til staten, der pålægges en given vares pris.

Afhængig variabel

Den variabel, der antages at blive påvirket af andre variabler i en årsagssammenhæng. Dvs. den afhængige variabel antages at være 'styret' eller påvirket af den uafhængige variabel.

Afsætning

Den mængde af en vare eller tjeneste, som en virksomhed har solgt i løbet af en periode.

Aktie

Et bevis på, at man ejer en del af en virksomhed (aktieselskab). Aktier er værdipapirer, der handles på Børsen.

Aktiekurs

Prisen for 1 stk. aktie. Aktiekursen bestemmes ved udbud og efterspørgsel. Aktiekursen påvirkes især af forventningerne til virksomhedens fremtidige overskud.

Aktieselskab

Erhvervsvirksomhed, hvor ingen af deltagerne (aktionærerne) hæfter personligt (dvs. med hele deres formue) for selskabets gæld.

Aktionærerne hæfter alene med deres del af aktiekapitalen (begrænset hæftelse). De kan altså kun tabe det beløb, de har givet for aktierne. Minimumskapitalen skal være 500.000 kr. for at starte et A/S.

Aktiv arbejdsmarkedspolitik

Politik, staten fører mhp. at styre forholdene på arbejdsmarkedet.

Det sker vha. love, fx. arbejdsmiljøloven, loven om arbejdsløshedsdagpenge og efterløn, regler om jobtilbud, løntilskud, efteruddannelse mv. Arbejdsmarkedspolitikken er en vigtig del af strukturpolitikken.

Aktør

Et konkret individ eller institution, der formår at handle målrettet og intentionelt.

Amsterdam-traktaten

Traktat om et europæiske samarbejde fra 1997 justerede samarbejdet og indføjede Schengen-samarbejdet.

Anarkisme

en ideologi der ønsker et samfund uden autoriteter.

Arbejdsdeling

Betegner et skifte under industrialiseringen, hvor der skete en opsplitning af arbejdets funktioner.

Hvor bonden i landbrugssamfundet havde del i hele produktionsprocessen fra dyrkning, til forarbejdning og høst, var industrisamfundet præget af en opsplitning, hvor den enkelte arbejder tog sig af enkeltdele i produktionen.

Arbejdsløs

En person er arbejdsløs/ledig, hvis vedkommende ikke er i beskæftigelse, står til rådighed for arbejdsmarkedet og søger job.

Arbejdsløshed

Der skelnes mellem flere typer af arbejdsløshed: skiftearbejdsløshed, sæsonarbejdsløshed, hjemsendelsesarbejdsløshed, strukturarbejdsløshed, konjunkturarbejdsløshed.

Arbejdsløshedsdagpenge

Udbetales til arbejdsløse, der er medlem af en arbejdsløshedskasse.

Dagpengebeløbet udgør 90 pct. af ens hidtidige løn, dog er der et svarende til ca. 3760 kr. om ugen - svarende til ca. 17.700 kr. om mdr. (2010)

Arbejdsløshedsprocent

Den mest anvendte opgørelsesmetode er den registrerede ledighedsprocent. Skal arbejdsløshedens fordeling på erhverv analyseres, anvendes den officielle ledighedsprocent.

Arbejdsmarkedsbidrag

Skat, som betales af en persons samlede erhvervsindkomst. Beregnes som 8 pct. af erhvervsindkomsten. Betales af alle, uanset indkomst.

Arbejdsmarkedspolitik

Indgreb fra staten, der har til hensigt at få arbejdsmarkedet til at fungere mere hensigtsmæssigt, således at der er bedre overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft på de forskellige fagområder.

Eksempler på indgreb: Omskoling, efteruddannelse, løntilskud til virksomheder, ændringer i arbejdstiden, regler for opsigelse, ændringer i dagpengeregler, forringelse af efterløn mv.

Arbejdsstyrken

Er summen af beskæftigede og arbejdsløse - dvs. 'folk som er ude på arbejdsmarkedet'.

Asian values

Særlige asiatiske værdier, fx respekt for autoriteter og at fællesskabet sættes højere end individet. 

Tilhængere af Asian Values mener, at disse adskiller sig fra FN´s menneskerettigheder, som anses for at udtrykke vestlige værdier.

Asymmetri i forhold til offentlige udgifter

Fordele (øget service/indkomstoverførsler) og ulemper (øget skat) behøver ikke at følges ad.

Atomiseret samfund

Samfund med så vidtgående individualisering, at fællesskabsfølelser mangler.

ATP

(Arbejdsmarkedets Tillægspension) Pensionsordning for lønmodtagere, som fra det 65. år får et tillæg udbetalt oveni folkepensionen. Såvel lønmodtagere som arbejdsgivere indbetaler til denne ordning.

Automatisering

Automatiserede produktionsprocesser er processer, hvor omformer- og transportprocesser er overtaget af maskinsystemer.

Automatiske stabilisatorer

Mekanismer i det offentlige budget (skat, dagpenge) som virker dæmpende på konjunkturudsving.

Fx: Under en krise vil der udbetales flere dagpenge, hvilket dæmper det fald i forbruget, som krisen forårsager. Under et opsving betales mere i skat som følge af de høje marginalskatter, hvilket dæmper stigningen i forbruget.

Autoritært styre

Den umiddelbare modsætning til demokratiet, som er karakteriseret ved, at én eller meget få personer styrer samfundet.

Der afholdes ikke frie valg og den politiske opposition er begrænset. I autoritære styrer er det sjældent, at nogle af betingelserne for polyarki er opfyldt.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761631022. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018