Du skal logge ind for at skrive en note

Albæk, Erik (okt. 2008), Er det mediernes skyld?, Ny Viden, SDU særnummer

Als Research (2011), Ung i 2011 – nydanske unges oplevelse af social kontrol, frihed og grænser

Andersen, Heine og Lars Bo Kaspersen (2000), Klassisk og moderne samfundsteori, Hans Reitzels Forlag

Andersen, Iver Houmark (2007), Kriminalitet begynder i børneværelset, Ugebrevet A4, nr.33

Andersen, Jørgen Goul (2008), Holdninger til uddannelse og arbejde blandt unge indvandrere, danskere og deres forældre

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2008), Mænd sidder tungt på eliten

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2008), Fordeling og levevilkår

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2009), Socialt udsatte fylder fængslerne

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2010a), Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2010b), Pilskæv fordeling i sundhed – yderkantsdanmark holder for

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2012), Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2013), Mere end hver 3. er på offentlig forsørgelse i enkelte kommuner

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2013b), Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer

Arbo-Bähr, Henrik et al, Samfundsstatistik 2013, tabel 2.11 Børn i daginstitution eller dagpleje pr. 100 børn i aldersgruppen, Cloumbus, 2013.

Asterisk nr 52 (2010), Er gårsdagens elite og morgendagens? Udgives af Institut for uddannelse og pædagogik

Barland, Bjørn, Jan Ove Tangen og Caroline A. Johannesen (2010), Doping. Muskler, mestring og mening, Oslo: PHS forskning 2010: 6

Bauman, Zygmunt (2000), Flydende modernitet, Hans Reitzels Forlag

Bauman, Zygmunt (2003), Flydende kærlighed, Hans Reitzels Forlag

Beldo Klausen, Trond (2007), Klasser, eliter og social stratification, CCSW arbejdspapir

Bonke, Jens (2013), Bruger skolebørn tiden hensigtsmæssigt?, Odense: Syddansk Universitetsforlag

de Botton, Alain (2007), Status Anxiety, Tiderne Skifter

Bourdieu, Pierre (1997), Af praktiske grunde – omkring teorien om menneskelig handling, Hans Reitzels forlag

Buffardi, Laura E. & Campbell, W. Keith (2008), Narcissism and Social Networking Web Sites; Personality and Social Psychology Bulletin, vol.34, no.10, 1303-1314

Baadsgaard, Mikkel (2007), Stigning i antallet af fattige, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Caforio, Giuseppe (2007), Social Sciences and the Military

Christensen, Allan m.fl. (2008), Samfundsstatistik 2007, Columbus

Christensen, Lone Rahbek (1998), Livsformer i Danmark, Samfundsfagsnyt

Christiansen, Peter Munk og Lise Togeby (2005), Magten i Danmark, Gyldendal

Dahl, Henrik (2006), Hvis din nabo var en bil – en bog om livsstil, 2. udg., Akademisk Forlag

Danmarks Statistik (2007), Indvandrere i Danmark

Danmarks Statistik (2007), Serviceerhverv, Befolkningens brug af internet 2007

Danmarks Statistik (2008), 60 år i tal – Danmark siden 2. Verdenskrig

Danmarks Statistik (2011), Kvinder og mænd 2011

Danmarks Statistik (2012) , Befolkningens udvikling 2011

Danmark Statistik (2013), Få børn af kortuddannede får ungdomsuddannelse

Dencik, Lars og Per Schultz Jørgensen (1999), Børn og familier i det postmoderne samfund, Hans Reitzels Forlag A/S

Dencik, Lasse (2006), Mennesket i postmoderniseringen – om barndom, familie og identitet i opbrud, Billesø & Baltzer

Dencik, Lars, Per Schultz Jørgensen og Dion Sommer (2008), Familie og børn i en opbrudstid, Hans Reitzels Forlag

Det Økonomiske Råd (2006), Dansk Økonomi, efterår 2006, (vismandsrapport)

Ejrnæs, Morten (1999), Social arv – et populært men tvivlsomt begreb

Ejrnæs, Morten (2003), Social arv – et upræcis og skadeligt begreb, Uddannelse nr. 8

Folketidende.dk (11. juni 2010), Kvinder flygter fra Udkantsdanmark

Forsvarets Psykologer (2010), Undersøgelse af psykiske efterreaktioner hos soldater
udsendt til Afghanistan i perioden februar – august 2009

Franke, Volker C. (1999), Resolving Identity Tensions: The case of the peacekeeper

Fyens Stiftstidende (19. okt. 2009), Limfjordsøen Mors på vej til at lukke og slukke

Fælleslisten.dk, http://www.blueberries.dk/Alle%20Sygehuse.htm

Giddens, Anthony (2006), Sociology, 5th edition, Polity Press

Gripsrud, Jostein (2005), Mediekultur, mediesamfund, 2. udg. Hans Reitzels Forlag

Gundelach, Peter (red.) (2002), Danskernes værdier 1981-1999, Hans Reitzels Forlag

Hammershøj, Lars Geer (2003), Selvdannelse og socialitet, DPUs Forlag

Hansen, Erik Jørgen (2003), Social mobilitet, social arv og mønsterbrud, Uddannelse nr. 8

Hansen, Finn Kenneth og Kenneth Hansen (2007), Fattigdom og social ulighed i sundhed – rapport om den danske nationale handlingsplan, CASA 

Hansen, Jonas Hedegaard (2014), Partilederdueller på TV. Bragt i Kasper Møller Hansen (2014), Folketingsvalgkampen 2011 i perspektiv 

Havelund, Jonas, Lise Joern og Kristian Rasmussen (2012), Danish Ultras: Risk or Non-Risk? i Sport and EU review Vol 4 - issue 1 - 2012 

Havelund, Jonas og Lise Joern (2012), Lovmæssige tiltag til bekæmpelse af fodboldoptøjer - et litteraturstudie, Justitsministeriet

Hjarvard, Stig (2008), En verden af medier, Samfundslitteratur

Home Office (2013), Statistics on football-related arrests and football banning orders. Season 2012-13.

Hutters, Camilla m.fl. (2013), Drenge og piger på ungdomsuddannelserne. Hvad betyder køn for elevernes uddannelsespraksis? Center for Ungdomsforskning.

Hutters og Brown (2011), Hvor blev drengene af? Køn og uddannelse efter gymnasiet. Center for ungdomsforskning.

Højrup, Thomas (2003), Livsformer og velfærdsstat ved en korsvej, Museum Tusculanum

Højrup, Thomas (1996), Omkring livsformsanalysens udvikling, Museum Tusculanum

Inglehart, Ronald (1997), Modernization and Postmodernization, Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies, Princeton University Press

Integrationsministeriet (2009): Tal og fakta -udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet

Jensen, Bente (2007), Social Arv, Danmarks Pædagogiske Universitet

Jensen, Ulla Højmark og Torben Pilegaard Jensen (2005), Unge uden uddannelse, SFI

Joern, Lise (2006), homo fanaticus, Bavnebanke

Jæger, Mads Meier (2003), Mønsterbrydere og social arv i Danmark, SFI

Katznelson, Noemi og Mette Pless (2006), Unges forestillinger om arbejde, Arbejdsliv nr. 3

Kock, Christian (24.02.13), Vor tids politiske våben: snigordet. Politiken

Kock, Christian (2014): Retorisk analyse: Bjarne Corydon, den kløgtige bølle. Bragt på Videnskab.dk 12.02.14

Kold, Claus (2006), Krigen er slut – konflikterne fortsætter, Forlaget Frydenlund

Kristeligt Dagblad (04 dec. 2009), Limfjordsøen Mors på vej til at lukke og slukke

Kristeligt Dagblad (13 okt. 2012), Kun kvinder, der agerer som mænd, kommer til tops

Kryger Pedersen, Inge (2004): Kropslige perfektioneringseksperter – om doping og andre præstationsfremmende midler i motions- og fitnessmiljøer i Kvinder, Køn og Forskning nr. 2-3

Kyvsgaard, Britta (2005), Etniske minoriteter – et nyt proletariat?, Social Forskning, marts 2005

Larsen, Jørgen Elm(2004), Fattigdom og social eksklusion, SFI

Lasch, Christopher (1991), The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations, W.W.Norton &Company

Laub, Trygve Buch (2011), Danskernes motions- og sportsvaner 2011, København: Idrættens Analyseinstitut

Lindskov, Anders (2005), Hvad du troede du vidste om social arv Asterisk 22 2005

Madsen, Jacob Gaarde (2000), Mediernes konstruktion af flygtninge- og indvandrerspørgsmålet

Madsen, Tanja Nyrup (2006), Kvinderne styrer på uddannelse, Ugebrevet A4, nr. 37

Madsen, Tanja Nyrup (2008), Børn med bogreoler klarer sig bedre, Ugebrevet A4 nr. 7

Marshall, T.H.( 2003), Medborgerskab og social klasse, Hans Reitzels Forlag

Marshall, T.H. (2003), Medborgerskab og social klasse Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration (2008), Tal og fakta

Milgram, Stanley (1977), Lydighedens dilemma, Socialpædagogisk Bibliotek

Ministeriet for by, bolig og landdistrikter (2013), Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse 2013

Mogensen, Kevin (2005), Unge mænds brug af doping, Roskilde: Center for Ungdomsforskning

Møller, Lars R. (2010), Vi slår ihjel og lever med det, Forlaget Information

Mørck, Yvonne (2008), Bindestregsdanskere, Forlaget Sociologi

Nielsen, Jens Christian og Niels Ulrik Sørensen (2011), Når det er svært at være ung i DK, Rapport fra Center for Ungdomsforskning (Cefu).

Olsen, Lars (2008), Uddannelse til alle kræver opgør med uligheden, Notat til fagbladet 3F

Pilgaard, Maja (2008), Danskernes motions- og sportsvaner 2008, Idan

Pilgaard, Maja (2012), Teenageres idrætsdeltagelse i moderne hverdagsliv, Scandinavian Sport Studies Forum

Ploug, Niels (2005), Social arv, sammenfatning 2005, SFI

Ploug, Niels(2006), Danskernes levekår – en solstrålehistorie, SFI

Rasmussen, Finn (2007), Massemedier og politisk kommunikation, Columbus

Rasmussen, Kristian og Jonas Havelund (2010), Forebyggelse af fodboldoptøjer - en interviewundersøgelse, Aarhus Universitet

Rigspolitiet (2013), Politi og fodboldstatistik 2006-2013

Salonen, Tapio (1999), Klienter i Hverdagsbegreber i socialt arbejde – ideologi, teori og praksis, Hans Reitzels Forlag

SFI, oversigt over de fem socialgrupper, www.sfi.dk

SFI (2005), Social arv sammenfatning 2005

SFI (2007) Holm, Anders og Jæger, Mads Meier; Livsformer i Danmark: Udbredelse og udviklingstendenser 1981-2005, SFI, 2007.

SFI (2012), Danske hjemvendte soldater. Soldaternes sundhedsprofil før og efter udsendelse

Skog, Berit (2008), Fra World of Warcraft til YouTube, NTNU-rapport

Socialministeriet 2003), Værdier i socialpolitikken

Social- og Integrationsministeriet (2012), Fakta om integration

Social- og Integrationsministeriet (2013), Fakta om integration

Social- og integrationsministeriet (2013b), En dansk fattigdomsgrænse - analyser og forslag til opgørelsesmetoder

Socialministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danmarks handlingsplan for social beskyttelse og inklusion 2006-2008

Sundhedsministeriet  (2013) Ulighed i sundhed

Spaaij, Ramon (2006), Aspects of hooligan violence, ASSR Working Paper

Stott and Hoggett (2006), An analysis of the policing of domestic football in England and Wales: operational practice and crowd dynamics. , University of Liverpool

Sundhedsministeriet (2013), Ulighed i sundhed, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 

Sørensen, Anette Dina og Susanne V. Knudsen (2006): Unge, køn og pornografi i Norden, Nordisk Ministerråd

Sørensen, Niels Ulrik m.fl. (2013): Unges motivation og læring, Hans Reitzels Forlag

Thompson, John B. (1995), The Media and Modernity; A Social Theory of the Media, Cambridge, Polity Press

Togeby, Lise (2003), Fra fremmedarbejdere til etniske minoriteter, Aarhus Universitetsforlag

Togeby, Lise (2004), Man har et standpunkt – om stabilitet og forandring i befolkningens holdninger, Magtudredningen

Tænketanken om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark (2001), Udlændinges integration i det danske samfund

Tænketanken om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark (2007), Værdier og normer – blandt udlændinge og danskere

UNI C (2013), De gymnasiale eksamensresultater og -karakterer 2012

Urla, Jacqueline and Alan Swedlund (1995), The anthropometry of Barbie: Unsettling ideals of the feminine body in popular culture

Velfærdsministeriet og Fødevareministeriet (2009), Landdistriktsredegørelse

Zaller, JR (1992), The Nature and Origins of Mass Opinion, Cambridge University Press

Ziehe, Thomas (2002), Ambivalenser og mangfoldighed, Politisk Revy

Østerlund, Karsten (2014), Danske idrætsforeningers sociale kapital. Demokrati, socialt liv og frivilligt arbejde i Skovgaard, Thomas og Klaus Eskelund (red.): Samfundets idræt, Odense: Syddansk Universitetsforlag

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761631022. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018